រាជនីប្រ៉ាយ
Reajiny Pride

រាជនីប្រ៉ាយគឺជាការប្រកួតបវរកញ្ញាឌ្រែកដែលមិនប្រកាន់ភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាសំរាប់កម្មវិធីប្រ៉ាយ សំរាប់អ្នកចូលប្រកួតដែលជឿជាក់ទៅលើឥទ្ធិពលនិងលក្ខណ:សំខាន់របស់ការងារសមាគម។ អ្នកឈ្នះមិនត្រឹមតែមានឈ្មោះឈ្នះប៉ុណ្ណោះទេ គាត់គឺជាអ្នកមានមោទនភាពនិងរស់នៅតាមអត្ថន័យរបស់ប្រ៉ាយ តាមចក្ខុវិស័យមួយដែលអ្នកស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាមានការទទួលស្គាល់ ការគោរពស្រលាញ់ និងរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្គម ហើយក៏ព្យាយាមជួយលុបបំបាត់ការរើសអើងផងដែរ។

Reajiny Pride of Cambodia is a gender-inclusive drag pageant for contestants who believe in the power and importance of community service. Our pageant winner is more than a titleholder. They live and breathe the spirit of pride. They envision a world in which all LGBTQ+ people are affirmed, respected, and included — free from any discrimination, rejection, or prejudice.

សូមចុះឈ្មោះខាងក្រោម
Please Register Below